Over de FIM

De Federatie Instandhouding Monumenten is de collectieve belangenbehartiger van particuliere erfgoedorganisaties in Nederland. FIM komt op voor de belangen van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.

Deze belangenbehartiging doet de FIM richting nationale en provinciale overheden, via gerichte lobby naar politici en bestuurders, maar ook door contacten met collega-organisaties. De FIM informeert overheden over urgente kwesties, en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector. Onze leden hebben hierbij een cruciale rol. Zij zijn het die knelpunten signaleren, geconfronteerd worden met de praktische uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en wensen of noden hebben om hun taak naar behoren uit te kunnen oefenen.

Doelstellingen van de federatie

FIM is opgericht in december 2009 en is inmiddels uitgegroeid tot een brancheorganisatie met meer dan 40 leden. De Federatie is een belangrijk platform geworden, waar leden ideeën over bescherming, het beheer en de instandhouding van monumenten uitwisselen. Bij de oprichting zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

1.

De uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering inzake de bescherming, instandhouding en/of het beheer van gebouwde, archeologische, groene, en mobiele monumenten.

2.

Het bepalen van gezamenlijke visies over beleid inzake de bescherming, instandhouding en/of beheer van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.

3.

Het actief uitdragen van die visies op politiek en ambtelijk niveau.

Het bestuur en de leden van de FIM trachten dit doel te bereiken door het opzetten van een actief netwerk van personen en instanties en het uitvoeren van belangenbehartiging ten dienste van de doelstelling van de vereniging. Daarnaast worden vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd, notities en aanbevelingen opgesteld en zitting genomen in diverse werkgroepen. FIM vormt zo de spreekbuis tussen erfgoedorganisaties en de overheid, op provinciaal en landelijk niveau.

Lees hier het visiedocument van de FIM: FIM Erfgoed in transitie [low res website versie] (2017)

“De monumenten- en erfgoedsector is de afgelopen jaren diverser en complexer geworden. Samenwerking is daarom hard nodig”

SAMENWERKINGEN

Alle belangrijke organisaties op het gebied van monumentenzorg en natuur- en landschapsbeheer zijn aangesloten. Deze directe link met het veld maakt het mogelijk om snel, adequaat en professioneel te kunnen reageren op de gevolgen van (geplande) beleidsveranderingen. FIM is daarom goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen en de effecten die deze tot gevolg hebben. De monumenten- en erfgoedsector is de afgelopen jaren diverser en complexer geworden. Met de verkiezingen van 2023 net achter de rug, zal het beleid in het nieuwe kabinet op belangrijke punten veranderen. Dit heeft invloed op de dagelijkse praktijk van het behoud en gebruik van ons cultureel erfgoed. Samenwerking is daarom hard nodig om een goed georganiseerde belangenbehartiging richting Den Haag te blijven volhouden.

De FIM staat sterker als de achterban compleet en gevarieerd is vanuit de deelsectoren waarvan de FIM (conform doelstelling) de belangen behartigt: gebouwde, groene, archeologische en mobiele monumenten. Dit kunnen koepelorganisaties zijn, waardoor de FIM indirect de gehele achterban vertegenwoordigd in de belangenbehartiging, of specifieke organisaties met een doelstelling die aansluit bij de sector waar FIM de belangen voor behartigt.
 

Het bestuur

Het bestuur van de Federatie telt op dit moment 10 leden.

Het belang van erfgoed

Historische gebouwen en andere cultuurhistorische locaties vormen een belangrijke band met ons verleden. Monumenten en erfgoed zijn overal om ons heen en hebben een unieke en onvervangbare waarde:

  • Monumenten zijn van grote waarde voor de Nederlandse identiteit en onlosmakelijk verbonden met de (cultuur)geschiedenis van Nederland.
  • Monumenten stimuleren economie en werkgelegenheid. De aanwezigheid van erfgoed is bijvoorbeeld zeer belangrijk voor de toeristische industrie. Denk alleen al aan onze historische binnensteden, maar ook aan het kastelen- en buitenplaatsenlandschap en het agrarische erfgoed.
  • Monumenten zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving en een gezond investeringsklimaat. Het is zeer aantrekkelijk om te wonen en te werken in een stad met veel historisch erfgoed, kopers zijn bereid om extra te betalen voor een huis in een stad met veel cultureel erfgoed. Een leefomgeving met goed onderhouden monumenten zorgt voor een afname van criminaliteit en toename van sociale cohesie.
  • Monumenten zijn per definitie duurzaam, van grote betekenis voor de instandhouding van het restauratieambacht en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid.

Een van de bijzondere aspecten van monumenten, is dat het ‘gebruik’ meestal gratis is: het zogenaamde freerider-effect. Monumenten zijn een publiek goed, en daarom niet in stand te houden zonder bijdragen van overheden.

AANDACHTSPUNTEN

  • Recent zijn er wijzigingen doorgevoerd in het stelsel van subsidieverlening en fiscaliteiten voor monumenteneigenaren.  De Federatie houdt de werking van het gewijzigde stelsel nauwlettend in de gaten. Bestuur en leden adviseren het ministerie van OCW bij het opstellen van de uitgangspunten en onderzoeksvragen. 
  • Al enkele jaren is er sprake van decentralisatie van de monumentenzorg . De provincies zijn nu verantwoordelijk voor de verdeling van de restauratiegelden van de rijksoverheid. Iedere provincie maakt daarin eigen keuzes, waardoor er diversiteit in de regelingen is ontstaan. Dit vormt voor het monumentenveld een punt van zorg; landelijk opererende organisaties krijgen met twaalf verschillende richtlijnen te maken.
  • Niet alle provincies matchen het beschikbare rijksgeld  met eigen middelen. Er zijn zelfs provincies die het eigen restauratiebudget anders inzetten of wegbezuinigd hebben, waardoor er voor restauraties uitsluitend het rijksgeld beschikbaar is. Daarom roept de Federatie provincies op om te proberen zoveel mogelijk tot dezelfde restauratieregelingen te komen. De FIM stelt zich graag beschikbaar voor overleg, advies, en het leveren van informatie.
  • De gemotiveerde inzet van vrijwilligers is essentieel voor onze sector. De toenemende druk op de financiering van de instandhoudingsinspanningen door de terugtrekkende overheden rust veelal op de schouders van goedwillende vrijwilligers. Die druk wordt voor velen nu te zwaar waardoor de instandhouding van ons erfgoed sterk onder druk komt te staan. FIM zou deze belangrijke rol van vrijwilligers vertaald willen zien in  maatregelen van de overheid om de vrijwilligers te steunen en te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van deskundigheidsbevordering op het gebied van cofinanciering, sponsoring en fondswerving. 
  • Zoals vele sectoren werd ook de erfgoed- en monumentensector getroffen door de uitbraak van Covid-19. Toen de Coronacrisis in alle hevigheid uitbarstte in maart 2020 heeft de Federatie zich ingezet voor een steunpakket vanuit de rijksoverheid voor monumentenorganisaties. In samenwerking met het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 werd er met succes gepleit voor extra financiële ondersteuning bovenop de generieke maatregelen van de Rijksoverheid.
  • FIM kijkt naar de toekomst: wat is er voor nodig om gezamenlijk sterker uit dit soort crises te komen? Tegelijkertijd komen er zaken op ons af, waar we mogelijk bij oprichting geen rekening mee konden houden: woningbouwopgave, stikstofcrisis, coronapandemie,  overstromingen. Zaken die ook het erfgoed -in meer of mindere mate – raken.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!