FIM-Flits 19 januari

BESTE FIM-LEDEN,

In deze flits de reactie van de FIM op de DUMAVA-consultatie, berichtgeving over de Omgevingswet, een update over de belangenbehartiging van de FIM en een verzoek aan onze leden. 

DUMAVA

Vlàk voor het einde van vorig jaar heeft de FIM een oproep aan haar leden gedaan voor input met betrekking tot de DUMAVA-consultatie. Op de eerste plaats danken wij iedereen die gehoor heeft gegeven aan onze vraag hartelijk. Ten tweede, en niet geheel onbelangrijk, de FIM heeft een reactie gegeven op de consultatie. 

Deze is in het geheel via onze website terug te lezen. 

OMGEVINGSWET

Op 1 januari is de  Omgevingswet ingegaan. Er zijn veranderingen voor cultureel en werelderfgoed.  Let ook op de nieuwe regels over archeologische toevalsvondsten; monumenten en hun fysieke leefomgeving en een nieuw systeem met betrekking tot het aanvragen van vergunningen. 

Meer informatie is terug te vinden via het Informatiepunt Leefomgeving.

BELANGENBEHARTIGING 2024

Het zijn politiek gezien interessante, maar ook onzekere tijden: wat voor coalitie krijgen we en vooral wat zullen de consequenties zijn voor erfgoed en cultuur in den brede? Het FIM-bestuur ziet de urgentie om de belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding te intensiveren en heeft daarom samen met Heemschut en het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 de hulp ingeroepen van twee lobbyisten. Met deze extra inspanning willen we het volgende bereiken: 

1) brief aan de informateur: neem erfgoed op in het regeerakkoord! (ontbrak in het vorige);  
2) kennismaking met nieuwe Tweede Kamerleden en woordvoerders cultuur en erfgoed;  
3) relevante Kamerleden informeren over de belangrijkste dossiers, o.a. evaluatie Erfgoedwet, verkenning financiering monumentenstelsel en problematiek grote monumenten;
4) verbreding van de belangenbehartiging naar andere beleidsvelden (commissies BZK, LNV, EZK, IenW) om het belang van erfgoed in relatie tot verduurzaming, woningbouw, omgevingskwaliteit en klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen. 

Er is een werkgroep “Belangenbehartiging” opgericht die zich de aankomende tijd inzet voor de bovengenoemde punten. In de werkgroep zitten: Eefje van Duin en Jephta Dullaart (FIM), Karel Loeff (Heemschut) en Heleen Alberdingk Thijm (Erfgoedplatform Kunsten ’92), Sonja Volten (Bureau Zunderdorp) en Willem de Jonge (Juvenca Public).

Via de FIM-flits en de website van de FIM zullen we de leden op de hoogte houden van onze inbreng en beleidsbeïnvloeding.

VERZOEK: VERGADERLOCATIE

Wij zoeken nog een mooie vergaderlocatie voor een aantal bestuursvergaderingen en de ALV van 20 november.

Het FIM-bestuur zou het erg leuk vinden om op bezoek te gaan en te vergaderen bij een van de bij ons aangesloten organisaties. Als u een locatie ter beschikking zou willen stellen dan kunt u contact opnemen met onze ambtelijk secretaris Paul de Jong via info@fimnederland.nl.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!