FIM-Flits 12 januari

BESTE FIM-LEDEN,

 

Op de eerste plaats wensen we al onze leden uiteraard een fijn 2024 toe! In deze flits een tweetal oproepen om mee te doen aan onderzoek en een save the date voor de FIM-ALV’s van 2024.

OPROEP: ONDERZOEK RESTAURATIEBEHOEFTE

Hylkema Erfgoed en Fenicks doen in opdracht van OCW onderzoek naar de restauratieopgave betreffende de rijksmonumenten (woonhuismonumenten uitgezonderd) in het komende decennium. 

In het onderzoek wordt, op landelijk niveau, gekeken naar de restauratiebehoefte, de financiële omvang daarvan en de mate waarin subsidies (in het huidige systeem) en de eigen bijdrage van eigenaren (gebruik makend van de faciliteiten van het Restauratiefonds) daarin kunnen voorzien. Ook wordt gekeken naar de provinciale subsidieregelingen en de bijdrage die incidentele investeringen door het Rijk eerder hebben geleverd aan de uitvoering van noodzakelijk restauraties. Een aantal relevante vragen voor dit onderzoek zijn:

Welke restauratieopgave wordt verwacht de komende tien jaar?

Welke financiële opgave zal daarmee gemoeid zijn? – In hoeverre en op welke manier kunnen de subsidiemiddelen van Rijk en provincies hierin voorzien, aanvullend op de eigen investering van de eigenaren, die daarbij gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het Nationaal Restauratiefonds?

Zijn de eigen bijdrage en de subsidies samen voldoende om in de behoefte te voorzien en zo niet, wat is dan het financiële tekort?

Terugkoppeling op deze vragen kunt u sturen naar info@fimnederland.nl 

ENQUETE SKBL

Een reminder voor het bericht dat we afgelopen woensdag stuurden: We delen graag een oproep van een bij ons aangesloten organisatie, de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL):

Nu Nederland wederom wordt geteisterd door een extreme klimaatomstandigheid, voert FIM-lid sKBL een flits-enquête uit om te inventariseren of en zo ja, welke nood er op de Nederlandse KBL leeft ten aanzien van de meer dan overvloedige regenval. Deze informatie zal in een (geanonimiseerd) persbericht worden verwerkt en worden gepubliceerd op de skbl-website en via de LinkedIn-pagina van het Kennisprogramma Klimaatrobuuste Buitenplaatsen. 

Middels deze link komt u direct in het enquêteformulier.  Graag ontvangt de sKBL uw antwoorden op de  vragen in de enquête vóór maandag 15 januari 2024. 

 

SAVE THE DATE: ALV

Ook in 2024 staan er weer twee Algemene Ledenvergaderingen op de planning. Het duurt nog even tot het zo ver is, maar om alvast in de agenda te zetten:

Voorjaars- ALV: 24 april

Najaars- ALV: 20 november

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!