FIM-Flits Special

BESTE FIM-LEDEN,

De FIM springt op de bres voor erfgoed in al haar breedte en diepte! Via deze flits-special vertellen we u graag waar we de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.

afbeelding via: ​https://www.molens.nl/ontdek-molens/soorten-molens


IN DE BREEDTE:


Contourennotitie Nota Ruimte

Samen met Kunsten ‘92 en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de FIM een zienswijze geschreven op de contourennotitie Nota Ruimte. We reageerden gezamenlijk omdat de drie organisaties het verleden (FIM), het heden (K’92) en de toekomst (FRK) van een mooi Nederland.

Cultureel erfgoed draagt in belangrijke mate bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. In onze gezamenlijke reactie geven we een aantal aanbevelingen om erfgoed (in relatie tot omgevingskwaliteit) beter te verankeren in de Nota Ruimte, als ook om erfgoedgemeenschappen meer te betrekken bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid.

Lees de hele notitie terug via het brievenoverzicht op onze website.

Nationaal Programma Landelijk Gebied

Tussen 16 januari en 24 februari werd het ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied ter inzage gelegd. Omdat dit programma een aanzienlijke wisselwerking heeft met de belangen van een aantal van onze leden schreef de FIM samen met LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een zienswijze op het ontwerp. De organisaties zijn op hoofdlijnen tevreden met de lijn die is ingezet in het Ontwerp NPLG, maar hebben ook zorgen over de effectiviteit van de maatregelen en instrumenten die ingezet gaan worden, mede in hun onderlinge samenhang.

De gehele brief is hier te lezen.

IN DE DIEPTE:

Aanpassing WWS

Erfgoedorganisaties zijn zeer bezorgd over de voorgenomen wijzigingen van de puntentelling voor de huren van monumenten. Minister De Jonge wil het woningwaarderingsstelsel WWS aanpassen in het kader van de voorgestelde Wet Betaalbare Huur.

De Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren (SOM), Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en Landelijk Hofjesberaad vrezen dat het nieuwe stelsel leidt tot financiële tekorten bij monumentenorganisaties waardoor stelselmatig onderhoud en verduurzaming van monumenten in gevaar komt.

In een gezamenlijke noodkreet pleiten we voor aanpassing van het waarderingsstelsel. Begin februari verscheen er een persbericht over ons standpunt en oproep aan de Tweede Kamer om het beleid te wijzigen. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen met betrekking tot de WWS.

Het Begijnenhof in Amsterdam. Via https://www.hofjesberaad.nl/begijnhof

IN DEN HAAG

Vanwege de vorming van het nieuwe kabinet en een wisseling van de wacht van Kamerleden is het belangrijk dat de FIM zich inzet om erfgoed opnieuw op de politieke agenda te krijgen. Hoe doen we dit?

Als eerste is deze week een brief gestuurd naar de informateur en onderhandelaars van een nieuw kabinet. In deze brief, in samenwerking met Kunsten’92 en Bond Heemschut opgesteld, staat een heldere boodschap:

Veranker erfgoed in het coalitieakkoord!

Maak erfgoed onderdeel van de beslissingen over hoe we willen wonen, werken en leven. Want investeren in erfgoed, levert veel op: door erfgoed te betrekken bij de grote maatschappelijke opgaven, verrijken we de kwaliteit van leven en de leefomgeving. Zo houden we Nederland mooi en herkenbaar.

Lees de brief hier.

Ten tweede werken de samenwerkende erfgoedorganisaties sinds het begin van dit jaar met twee belangenbehartigers in Politiek Den Haag. Eén adviseert op strategisch niveau, en de ander maakt meters op de grond. Het is hen al gelukt om met een aantal Kamerleden aan tafel te gaan, en hopelijk volgen er snel meer.

Tot slot blijkt uit de gesprekken dat er grote behoefte is onder Kamerleden om geïnformeerd te worden over de erfgoedsector. Om aan deze vraag te voldoen werkt de FIM aan het maken van informatiepakketten over de erfgoedsector en de belangrijkste beleidsdossiers, zoals de evaluatie van de Erfgoedwet en de Verkenning financiering monumentenzorg.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!