FIM-Flits 19 april 2021

Inhoud fim-flits

 1. Derde erfgoedwebinar “Denken in Kansen – Perspectief na Corona
  Op 25 maart vond een opnieuw drukbezochte webinar “Denken in kansen – Perspectief na Corona” plaats naar innovatieve kansen en nieuwe verdienmodellen die erfgoedorganisaties juist nu kunnen bedenken en ontwikkelen, juist ook met behulp van de Opengestelde Monumenten Lening. Bastiaan Vinkenburg van Berenschot, die Frieke Hurkmans verving, lichtte het kwadrant ‘Scenarioverkenning cultuursector na corona’ toe. Dit kwadrant schetst vier scenario’s, met als variabelen 1) keert de vraag naar cultuur terug naar vroeger of wordt de vraag voorgoed anders, en 2) neemt de overheidssteun af of blijft de steun ruim. Alle vier de scenario’s zijn realistisch, maar vragen om een andere reactie: krimp, herstel, aanpassing of vernieuwing. Martine van Lier van de FIM lichtte een aantal bedrijfskundige modellen toe, die handvatten bieden om je bedrijfsvoering aan te laten sluiten op deze vier scenario’s.
  Bekijk de presentatie hier
  Klik hier voor de scenarioverkenning
 2. Filmpjes over de Opengestelde Monumentenlening
  Het Nationaal Restauratiefonds heeft vijf filmpjes gemaakt waarin monumenteneigenaren vertellen waarom zij een Opengestelde Monumenten Lening (OML) aangevraagd hebben. Naast de Pieterskerk in Leiden en de Molens van Kinderdijk zijn dat ook Restaurant Onze Kerk in Hooge Zwaluwe, Kasteel Doornenburg in Gelderland en het Olympisch Stadion in Amsterdam. Naast het doorlopende onderhoud van deze monumenten maken de eigenaren hun monumenten met behulp van de OML ook coronaproof en duurzamer en ontwikkelen zij nieuw erfgoedaanbod en nieuwe verdienmodellen. Ter inspiratie: bekijk de filmpjes hier:


 3. Evaluatierapport SIM
  De FIM is sinds voorjaar 2020 betrokken geweest bij de evaluatie van de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten), uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW. Er is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. De SIM is één van de pijlers van het monumentenstelsel in Nederland. Via vijf deelsessies in april-juni 2020 heeft de FIM input opgehaald voor de evaluatie en in het najaar 2020 zijn leden bevraagd of hebben via de klankbordgroepen rechtstreeks hun input kunnen geven. De FIM heeft een reactie gestuurd naar de Minister van OCW, waarin zij pleit voor behoud van de regeling op hoofdlijnen met aanpassing op enkele punten. Financieel gezien pleit de FIM voor behoud én versterking van het huidige budget. Daarnaast wordt gepleit een regeling te treffen voor de instandhouding van zeer grote monumenten en extra aandacht voor groene monumenten.
  Lees hier de reactie van de FIM op het SIM evaluatierapport!
  Download hier het evaluatierapport van de SIM
 4. Pilot “Testen voor Toegang” startte met monumenten
  Op 9, 10 en 11 april openden 25 monumenten door het hele land heen hun deuren voor bezoekers met een negatieve uitslag van een corona-sneltest-locatie. De monumenten beten het spits af en daarna volgen de musea, theaters en podia. De pilot is bedoeld om te onderzoeken hoe culturele locaties weer veilig bezoekers kunnen ontvangen. De Nationale Monumentenorganisatie en de FIM organiseerden de locaties, de ministeries van VWS en OCW regelden de sneltestlocaties en het onderzoek naar het verloop van de pilot. Ondanks de korte voorbereidingstijd lukte het alle eigenaren om hun monumenten en hun medewerkers op tijd klaar te hebben voor het ontvangen van bezoekers – veel respect voor ieders inzet en flexibiliteit hierbij!

 5. Projecten gezocht! Portfolio Erfgoed Deal
  Afgelopen februari zijn zeven nieuwe projecten in de derde ronde toegevoegd aan de portfolio van de Erfgoed Deal. Het programma is nu halverwege en omvat 20 projecten waaraan 10,4 miljoen euro aan rijksgeld is uitgegeven. Dit is ook een geschikt moment om de balans op te maken en te kijken of er bepaalde leemten zijn in de portfolio. Die zijn er inderdaad en de Stuurgroep vraagt de partners – waaronder de FIM – om hun netwerken in te zetten om geschikte projecten aan te dragen.Op het thema Klimaatadaptatie zijn de meeste projecten gehonoreerd en het thema blijft populair. De Stuurgroep geeft het programmabureau de opdracht mee om aan het portfolio een of meerdere projecten toe te voegen die gaan over klimaatadaptatie van historische binnensteden, oude wijken en wederopbouwgebieden. Ook ontbreekt nog een ‘koploperproject’ over droogte en funderingsproblematiek in stedelijke context. Tevens zou een project waarbij met gebruikmaking van erfgoedstructuren groene en/of blauwe openbare ruimte wordt toegevoegd aan de stad goed passen in de portfolio.Binnen het thema Energietransitie & Duurzaamheid zijn enkele mooie projecten gehonoreerd, maar vindt de Stuurgroep tegelijk dat er op enkele onderwerpen een been kan worden bijgetrokken. Dit betreffen met name de onderwerpen RES (Regionale Energiestrategie) en verbinding met erfgoed en landschap, aardgasvrije wijken en erfgoedwaarden, de aanleg/inpassing van zonneparken in het cultuurlandschap, gebiedsgerichte aanleg van zonnepanelen op daken van monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten, en de transitie naar een natuur-/landschapsinclusieve landbouw met versterking van cultuurhistorische waarden.

  Voor het thema Stedelijke groei & krimp zoekt het programmabureau naar voorbeelden van binnenstedelijke (woning)bouwprojecten en transformaties van (voormalige) industriële zones, binnenhavens of spoorzones met erfgoed als onderlegger. Het programma zoekt met name naar koppelingen met bestaande of nog te sluiten Woondeals. Verder is er behoefte aan een goed voorbeeldproject van duurzame renovatie op gebiedsniveau door een woningbouwcorporatie, waarbij “toekomstig erfgoed” een belangrijke bijdrage levert aan de  (gewenste) omgevingskwaliteit en leefbaarheid. Herbestemming is en blijft een belangrijk onderwerp voor de Erfgoed Deal. In de portfolio ontbreekt nog een grotere, gebiedsgerichte herbestemmingsopgave waar erfgoed aanwezig is. Te denken valt aan kazerneterreinen, clusters van religieus erfgoed (kerken, kloosters, seminaries, etc) kantoor- en industriecomplexen of agrarisch erfgoed.

  OPROEP
  Heeft uw organisatie interesse om samen met een gemeente of provincie een projectaanvraag in te dienen of heeft uw suggesties voor potentiële projecten, neem dan contact op met een van de netwerkers van het Programmabureau Erfgoed Deal. Dit gaat het beste per thema:

  Netwerker Klimaatadaptatie: Jephta Dullaart / e-mail: j.dullaart@cultureelerfgoed.nl
  Netwerker Energietransitie & Duurzaamheid: Edwin Raap / e-mail: e.raap@cultureelerfgoed.nl

  Netwerker(s) Stedelijke groei & krimp: Marie-Helene Houben-Manders / e-mail: m.mouben-manders@cultureelerfgoed.nl en Maurits van Putten: m.van.putten@cultureelerfgoed.nl

 6. Week van het Duurzaam Erfgoed
  Deze week is het de Week van het Duurzaam Erfgoed, vol met interessante online lezingen, live-sessies en nog veel meer. Zien we jullie daar?
  Meld je hier aan en doe mee!

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!