FIM-input Commissiedebat Erfgoed 21 juni

Op woensdag 21 juni zou het commissiedebat Erfgoed plaatsvinden in de Tweede Kamer, dit is tot nader order uitgesteld. De Federatie Instandhouding Monumenten heeft input geleverd voor dit debat.  De FIM heeft op 2 juni een brief naar Staatssecretaris Uslu gestuurd als reactie op het eindrapport van de DSP-groep. In het DSP-rapport en de door de Staatssecretaris gezonden beleidsreactie aan de Kamer van 12 juni zijn er volgens de FIM, met aanvullingen van het Erfgoedplatform Kunsten ’92,  een aantal aandachtspunten die volgens ons onvoldoende zijn behandeld.

Lees meer: FIM-Input aan Kamerleden

 

Van splitsing naar harmonie
FIM ziet als grootste aandachtspunt de splitsing in de Erfgoedwet tussen een museale route voor roerend erfgoed en een monumentale route voor onroerende zaken. Doordat beide routes een volledig verschillend beschermingsregime hebben, maakt dat een aantal soorten erfgoed binnen de Nederlandse grenzen onvoldoende wettelijk beschermd zijn. Dit geldt onder andere voor klinkend erfgoed, interieurs, maritiem erfgoed, immaterieel erfgoed en erfgoedparticipatie. 

De beleidsdoorlichting constateert dat de capaciteit en deskundigheid bij gemeenten op het terrein van erfgoed onder druk staan. FIM onderkent dit en ziet tevens dat het tekort aan gemeentelijke menskracht en expertise en onvoldoende provinciale toezicht daarop niet alleen de bescherming van monumenten hindert, maar ook de uitvoering van verduurzaming van erfgoed vertraagt, de inzet van erfgoed voor de woningbouwopgave en de herbestemming van monumenten. We vragen aandacht voor de situatie met betrekking tot het ambtenarenapparaat en de vakopleidingen.

 

Lees meer: FIM-reactie op het DSP-rapport

Indexeren, indexeren, indexeren!
Over het algemeen zijn monumenten in goede staat, maar voor een aantal soorten monumenten is het huidige stelsel niet toereikend. Dat geldt onder andere voor een beperkt aantal zeer grote monumenten, monumenten met een woonfunctie en  groen erfgoed.

De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) en de woonhuisregeling zijn de basis die voor continuïteit en zekerheid zorgen. Deze regelingen geven de eigenaren een gezonde prikkel tot goed regulier onderhoud van hun rijksmonument(en). Het goed functioneren van deze SIM-regeling staat echter onder druk door een structureel budgettekort, onder andere omdat er geen indexering plaatsvindt.

Lees meer: FIM-input verkenning financiering monumentenzorg

Erfgoed en leefomgeving
De komende decennia krijgt Nederland te maken met tal van nieuwe ruimtelijke en maatschappelijke transities die impact hebben op deze leefomgeving. In de sector leeft de zorg dat de grote opgaven in de fysieke leefomgeving ten koste zullen gaan van de kwaliteit van de leefomgeving en het erfgoed als de overheid hier niet voldoende op stuurt. De transities bieden echter ook kansen voor verdere inbedding van erfgoed in onze leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van de enorme woningopgave.

 Hoe wordt voorkomen dat fabrieksmatige (massa-)woningbouw en de bouw van flexwoningen afbreuk doen aan de kwaliteit van het landschap, van de steden en dorpen en van de bestaande (erfgoed)structuren?

Hoe en met wie wordt in kaart gebracht of stikstofreductie behaald kan worden door het benutten van de bestaande historische bebouwing voor de woningbouwopgave in vergelijking tot nieuwbouw? 

Lees meer: Algemene aandachtspunten

We kijken uit naar het debat op de aan te kondigen datum.

Voor meer informatie en inspiratie bekijk vooral ook het  erfgoedpamflet.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!