Vacature bestuurslid FIM

Bestuurslid Groene Monumenten

Binnen het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is een vacature voor een bestuurslid ‘Groen Erfgoed’.  Het bestuur zoekt per direct – en bij voorkeur uit de gelederen van bij de FIM aangesloten organisaties – een kandidaat voor deze functie. 

Doel van de Federatie:

  • De uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering inzake de bescherming, instandhouding en/of het beheer van gebouwde archeologische, groene en mobiele monumenten.
  • Het bepalen van gezamenlijke visies over beleid inzake instandhouding, bescherming en/of beheer van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten.
  • Het actief uitdragen van die visies op politiek en ambtelijk niveau. Dit doet de vereniging onder meer door het opzetten van actief netwerk van personen, instanties, uitvoeren van lobbywerk, organiseren en houden van vergaderingen en bijeenkomsten, opstellen van notities en aanbevelingen, alsmede door alle middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van die doelstelling.


Het bestuur is een afspiegeling van onze achterban, vertegenwoordigt de sub-sectoren in het erfgoedveld en is zodanig samengesteld dat onze doelen kunnen worden nagestreefd. Het bestuur bestaat uit ten hoogste elf natuurlijke personen die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester en zo nodig hun vervangers aanwijzen.

Profiel bestuurslid Groen:
Gezamenlijk is het bestuur verantwoordelijk voor (het leidinggeven aan) de vereniging. Elk bestuurslid ondersteunt de overige bestuursleden en heeft zijn/haar eigen toegewezen taken (de dossiers) waarover hij/zij verantwoording aflegt aan het totale bestuur.  Het bestuurslid Groen geeft specifiek aandacht aan alle zaken van beleid en uitvoering inzake de bescherming, instandhouding en/of het beheer van groene monumenten, zoals tuinen, parken buitenplaatsen, landgoederen en cultuurlandschappen.

Taken:
– Voorstellen doen en mede-ontwikkelen van strategisch beleid ten dienste van belangenbehartiging en politieke beleidsbeïnvloeding
– Visie- en beleidsontwikkeling bewaken en bijsturen
– Optreden als vertegenwoordiger van het bestuur op het dossier Groen zowel binnen als buiten de vereniging
– Periodiek overleg voeren met de achterban daar waar het de groene dossiers aangaat

Functie-eisen:
– Strategisch inzicht in (politieke) besluitvorming bij de overheid en aanverwante organisaties
– Goede communicatieve vaardigheden
– Affiniteit met de doelstellingen van de FIM in de volle breedte
– In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde (beleids)visie uit te dragen
– Flexibel en stressbestendig
– Conformeren aan het beleid en visie van de vereniging
– Goede omgang met aangesloten leden en medewerkers

Tijdsinvestering:

Afhankelijk van de opgaven die er liggen, gemiddeld 1 tot 4 uur in de week, bij uitzondering meer. Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar (waarvan de helft online) en er zijn twee ALV’s.

Honorering:
Onbezoldigd

Belangstellenden kunnen zich wenden tot het bestuur via info@fimnederland.nl of contact opnemen met voorzitter Eefje van Duin (06 49 31 20 48) of secretaris Nicole Bakker (06 417 99 666).

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!