FIM-Flits 8 april 2022

Inhoud FIM-Flits

 1. Nieuwe datum ALV: maandag 29 juni 10.00 – 12.30 

  De ALV die gepland stond op woensdag 20 april wordt verschoven naar woensdag 29 juni tussen 10.00 en 12.30 uur. Hierdoor wordt het mogelijk om deze ALV in fysieke vorm te laten doorgaan. Zet deze datum dus alvast in uw agenda! Binnen enkele weken ontvangen de leden de agenda met stukken.

 2. Brief voortzetting Erfgoed deal

  Eind maart heeft de FIM namens de maatschappelijke partners van de Erfgoed Deal een brief gestuurd over verlenging van de Deal naar de staatssecretaris van Cultuur en Media, mevrouw Gunay Uslu. 

  De partnerorganisaties benadrukken hoe belangrijk zij het vinden dat het programma ook in de aankomende jaren wordt voortgezet. De Erfgoed Deal is een succesvol instrument, dat zichtbaar bijdraagt aan de transities rondom klimaatadaptatie, duurzaamheid en stedelijke groei en krimp; kernpunten in het nieuwe regeerakkoord. Het draagvlak vanuit de partners en doelgroep is groot. Tevens biedt voortzetting van de Deal mogelijkheden om het programma te actualiseren door ook in te springen op nieuwe urgente opgaven, zoals het woningtekort en de stikstofproblematiek.

  Lees via deze link de brief

 3. Herstelplan erfgoed & werkbezoek staatssecretaris

  De afgelopen maanden heeft de FIM in verschillende gremia overleg gevoerd over een herstelprogramma voor erfgoed en monumenten als onderdeel van het bredere herstelplan voor de culturele sector. Dit heeft geleid tot zeven aanbevelingen die samen met het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 zijn opgesteld en die deze week zijn voorgelegd aan het ministerie van OCW. De aanbevelingen zullen in de loop van volgende week op de website van de FIM worden gepubliceerd. 

  De sector heeft sterk ingeteerd op de eigen reserves. FIM en het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 roepen op om een substantieel deel van de 150 miljoen aan herstelgelden voor de culturele sector in te zetten als investering voor fundamenteel herstel van de erfgoedsector. Dat betekent: aandacht voor instandhouding van monumenten, verduurzaming, vakbekwaamheid en werkgelegenheid, en passende ondersteuning voor erfgoedvrijwilligers. Voorkom dat de erfgoedsector de na-ijleffecten van de coronacrisis nog vele jaren achter zich aan moet blijven slepen. 

  Verder werkt de FIM op dit moment aan een voorstel voor een integraal werkbezoek van de nieuwe staatssecretaris aan de erfgoedsector. Dit werkbezoek wordt in samenwerking met een aantal andere organisaties voorbereid, zodat de staatssecretaris een brede kennismaking met het erfgoedveld krijgt aangeboden. In een volgende FIM-flits komen we hier op terug. 

 4. Kennismaking Raad voor cultuur

  Vorige week heeft het FIM-bestuur (hernieuwd) kennis gemaakt met de Raad voor Cultuur. In een online overleg met directeur Jakob van der Waarden en Annet Pasveer, senior Beleidsadviseur Monumenten & Archeologie, gaven beide organisaties een toelichting op hun activiteiten en speerpunten voor de aankomende beleidsperiode. Afgesproken is om op reguliere basis en in breder verband het gezamenlijke geluid van de erfgoedsector te laten klinken als input voor het onderzoeks- en advieswerk door de Raad voor Cultuur.

 5. Nieuwe ambtelijk secretaris

  Het FIM-bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat er per 1 april een nieuwe ambtelijk secretaris is aangesteld. Vanaf deze maand zal Toine ter Berg (29 jaar) deze functie gaan vervullen. Toine heeft een Bachelor Geschiedenis gehaald aan de Universiteit Leiden en volgt op dit moment de Master Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Toine zal het eerste aanspreekpunt worden voor de FIM-leden en op de aankomende ALV worden voorgesteld. 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!