FIM-Flits 18 December 2020

Inhoud film-flits

 1. Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)  verlengd en verruimd
  Nederland is inmiddels in ‘strenge lockdown’ gegaan. Mede hierdoor heeft het kabinet besloten de steunmaatregelen te verlengen en op een paar punten te verruimen. Zo is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verlengd tot en met Q2 2021. De regeling is verruimd voor alle SBI-codes. Dit betekent dat vrijwel alle mkb-bedrijven en zzp’ers met minimaal 30% omzet verlies toegang krijgen tot de TVL. Verder is het subsidiepercentage verhoogd van 50% naar maximaal 70% (bij een omzetverlies van 100%) en is het maximum subsidiebedrag verhoogd naar 90.000 euro per bedrijf per 3 maanden (dit was 50.000 euro per 4 maanden). Voor meer informatie over de TVL en andere steunmaatregelen zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl/tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-tvl-na-1-oktober-2020

 2. Overleg met IPO-erfgoed

  Op woensdag 9 december vond er overleg plaats met het IPO. Bestuursleden Martine van Lier, Isja Finaly en Eefje van Duin (ondersteund door de kersverse coördinator belangenbehartiging Jephta Dullaart) spraken met Joost Cremers en Jelmer Prins, respectievelijk secretaris en voorzitter van de IPO-Erfgoedcommissie. In een open en constructief gesprek kwamen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder de leemten (zowel in financieel opzicht als in typen monumenten) in de verschillende rijks- en provinciale regelingen voor onderhoud en restauratie. Vanuit de FIM werd nogmaals de wens uitgesproken om tot een geharmoniseerd stelsel te komen waarin alle monumenten een vorm van steun krijgen. Vanuit IPO werd gepleit voor een structurele oplossing voor de hele grote en kostbare restauraties van rijksmonumenten. Ook de enorme opgaven die op ons afkomen op het gebied van verduurzaming en klimaatverandering vergen flinke investeringen vanuit de overheid. Tot slot werd er verkend op welke thema’s wij onze belangenbehartiging (beter) kunnen afstemmen en versterken. Met het oog op de aankomende verkiezingen is er een vervolgafspraak gepland voor begin volgend jaar.  

 3. Nieuwe BRL en URL Restauratiearchitecten 
  Afgelopen jaar heeft Jan Egas (rentmeester Evangelische Broedergemeente Zeist) namens de FIM zitting gehad in de begeleidingscommissie voor de nieuwe BRL 1000 (procesdocument voor bureaukwaliteit) en de URL 1001 (Visie en ontwerp: uitvoeringsrichtlijn voor visie en ontwerp over transformatie, onderhoud en verduurzaming) van de ERM. In zowel de BRL als de URL is duidelijk vastgelegd wat men van een restauratiearchitect mag verwachten en wat hij of zij in huis moet hebben om zichzelf restauratiearchitect te mogen noemen. Jan Egas: “Bij juiste toepassing zijn de nieuwe richtlijnen een volgende mooie stap in het professionaliseren van de branche. Dat is goed voor architecten, opdrachtgevers en aannemers maar vooral voor het erfgoed waar wij allen voor staan. Bovendien is het waardevol dat verschillende disciplines uit de erfgoedwereld elkaar treffen en spreken. Uiteindelijk staan we met z’n allen voor dezelfde opgave: hoe dragen we het erfgoed dat we hebben ontvangen van ons voorgeslacht over aan de volgende generatie.” De geactualiseerde richtlijnen zijn te raadplegen op de website van de ERM: https://www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen/brl1000 en https://www.stichtingerm.nl/kennis-richtlijnen/brl1000

 1. Fijne feestdagen!
  Dit is de laatste FIM-flits van het jaar. Het bestuur van de FIM wenst u allen fijne feestdagen toe en kijkt met hoop naar het nieuwe jaar. Blijf vooral gezond! Maandag 4 januari 2021 gaan we weer fris aan de slag met belangenbehartiging van de prachtige erfgoedsector!

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!