FIM-reactie op het eindrapport Beleidsdoorlichting Erfgoed door DSP

FIM-Reactie op het eindrapport beleidsdoorlichting DSP

Het Ministerie van OCW heeft in 2022 het eindrapport Beleidsdoorlichting Erfgoed laten opstellen door beleidsonderzoeksbureau DSP-Groep. Het eindrapport is een doorlichting van drie onderdelen: de periodieke beleidsdoorlichting, de evaluatie van de Erfgoedwet en de Erfgoedbalans. Op 21 juni wordt dit rapport besproken in de Tweede Kamer in het Commissiedebat Erfgoed. De FIM heeft een brief geschreven aan staatssecretaris Uslu waarin aandacht wordt gevraagd voor een aantal belangrijke aspecten die nu onvoldoende worden behandeld in het DSP-rapport.

Er is een aantal essentiële onderdelen waar volgens de FIM goed naar gekeken moet worden. Zo zijn er op dit moment vanwege de splitsing tussen roerend en onroerend erfgoed in de Erfgoedwet verschillende beschermingsregimes. Ook is immaterieel erfgoed onvoldoende beschermd en ontbreekt voldoende borging van erfgoedparticipatie. Er moet fundamenteel onderzoek gedaan worden om te zien hoe dit effectiever en doeltreffender kan. De FIM vraagt OCW om een toezegging om een aanpassing van de Erfgoedwet voor te bereiden op basis van nieuwe inzichten.

Aan de menselijke kant is er een tekort aan vaklieden enerzijds en expertise en menskracht bij gemeenten anderzijds. De bestaande ambachtelijke opleidingen die door het rijk worden gesubsidieerd zijn kwetsbaar en er is een plan van aanpak nodig om gemeentelijke erfgoedmedewerkers en vakkundige ambachtslieden te kunnen scholen om in de toekomst de bescherming van erfgoed te kunnen waarborgen.

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen in de toekomst die te maken hebben met en invloed hebben op erfgoed en erfgoedbeleid. Vraagstukken als bevolkingsgroei en huisvesting, klimaatverandering, verduurzaming en participatie. Het DSP-rapport ziet deze vraagstukken als risico voor de erfgoedsector. De FIM pleit ervoor om erfgoed in te zetten als onderdeel van de oplossing, de erfgoedsector ziet deze vraagstukken niet als risico’s, maar bovenal als kansen voor de instandhouding van erfgoed. Laat u vooral ook inspireren door de voorbeelden op provinciaal niveau in het Erfgoedpamflet.  

Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van de aandachtspunten is hier de brief aan staatssecretaris Uslu te lezen: FIM-reactie DSP-rapport 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!