Eerste resultaten inventarisatie gevolgen Corona-crisis

Vorige week heeft de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een vragenlijst rondgestuurd onder alle leden om een eerste inventarisatie te kunnen maken naar de gevolgen voor de erfgoedsector. De resultaten worden gebruikt om de overheid te adviseren bij het nemen van specifieke maatregelen voor de sector die niet zijn op te vangen met de generieke steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen. De resultaten hiervan zijn inmiddels met de RCE en OCW gedeeld. 

Sinds het kabinet op 15 maart ingrijpende maatregelen aankondigde tegen de verspreiding van het Coronavirus proberen belangenorganisaties de sectorspecifieke gevolgen van deze crisis in kaart te brengen. De FIM doet dit voor het monumentenveld. De inventarisatie heeft veel reacties opgeleverd. In grote lijnen komt het volgende beeld naar voren: 

 • Het werk kan deels wel, deels niet doorgaan. Kantoorwerk kan thuis, maar niet alle organisaties/medewerkers hebben goede voorzieningen of geld om dit te regelen. Een aantal heeft steun nodig bij mogelijkheden voor video conferences. Praktisch werk ter plekke kan niet doorgaan.
 • Bijna alle organisaties moesten bijeenkomsten en evenementen annuleren en lopen inkomsten mis of kunnen prestatieafspraken niet halen. De kosten lopen soms flink op.
 • Een aantal organisaties loopt inkomsten mis uit horeca en verhuur. De derving loopt hoog op. Als de maatregelen langer dan enkele weken duren komen sommige organisaties serieus in de problemen.
 • Onderhoud en restauratie loopt soms op laag pitje door, en is soms stilgelegd. Als de maatregelen langer dan enkele weken duren ontstaat onderhoudsachterstand en hogere herstelkosten. Hier is sprake van een na-ijleffect.
 • Restauratieaannemers, erfgoedtaxateurs en erfgoedmakelaars ondervinden problemen als de maatregelen langer aanhouden. Zij vrezen minder opdrachten en wegvallende inkomsten. Hier is sprake van een na-ijleffect.
 • Opleidingen, cursussen en stages lopen gevaar als de maatregelen langer aanhouden. Daarmee komt de kwaliteit van erfgoedwerkers onder druk te staan. Praktijklessen blijven nodig in deze sector. Hier is sprake van een na-ijleffect.
 • Sommige organisaties halen deadlines niet voor fonds- en subsidieaanvragen of voor accreditaties of certificaten. 

Naast de generieke maatregelen van de overheid m.b.t. behoud van inkomen en werkgelegenheid heeft de erfgoedsector de volgende wensen:

 • Steunfonds voor gederfde inkomsten uit verhuur, horeca, entreegelden etc
 • Praktische en financiële steun voor digitale oplossingen
 • Oprekken termijnen voor aanvragen
 • Extra geld voor inlopen onderhoudsachterstand – op termijn 
 • Vaart zetten achter maken en beschikbaar stellen van online cursussen voor vrijwilligers.
  Op de website van de FIM zijn de voorlopige resultaten van de inventarisatie gepubliceerd. Die zijn hier te downloaden

Een overzicht van de voorlopige resultaten (verwerkt t/m 23 maart) van de inventarisatie kunt u hier downloaden.

Daarnaast heeft de minister van OCW gevraagd om de gevolgen van de coronacrisis voor de hele culturele, creatieve en erfgoedsector met spoed in beeld te brengen en te inventariseren wat nodig is om deze voor zover mogelijk op te vangen. De minister heeft Kunsten’92 daarbij aangewezen als het centrale aanspreekpunt voor de hele culturele, creatieve en erfgoedsector. Voor de erfgoedsector is gevraagd of de FIM het Erfgoedplatform voor dit onderwerp wil leiden. Deze taak heeft Martine van Lier, voorzitter van de FIM inmiddels op zich genomen. 

Volgens van Lier maakt de inventarisatie duidelijk dat de nood hoog is. “Naast de zorgen over de gezondheid van onze medewerkers en vrijwilligers leven binnen de erfgoedsector ook serieuze zorgen over de zorg voor de monumenten, maar ook over het voortbestaan van onze erfgoedorganisaties. Die zorgen moeten we delen, met elkaar en met de overheid, om ze samen aan te pakken. Samen staan we sterker!” 

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!