FIM-Flits 27 Maart 2020

Inhoud fim-flits

 1. Kunsten ’92 in taskforce Coronacrisis
  In aanvulling op het noodpakket van het Kabinet, heeft Minister van Engelshoven ook extra steun toegezegd aan de culturele en creatieve sector en aan de erfgoedsector. De minister heeft aan Kunsten ’92 gevraagd de vertegenwoordiging vanuit de gehele culturele sector te organiseren. Kunsten’92 zal middels een compacte taskforce in overleg met OCW de uitvoering van de toegezegde ondersteuning verder uitwerken. De taskforce zal bestaan uit de koepels Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur en Kunsten ’92.

 2. Samenwerking FIM en Erfgoedplatform van Kunsten ’92
  Marlo Reeders, bestuurslid van Kunsten’92, heeft de FIM gevraagd om het Erfgoedplatform te leiden gedurende de Coronacrisis. Het Erfgoedplatform o.l.v. FIM gaat de (financiële) problematiek inventariseren voor de sector erfgoed & monumenten en doet voorstellen voor ondersteuning. Kunsten’92 is door de minister aangewezen als het centrale informatiepunt voor de culturele, creatieve en erfgoedsector. Vragen vanuit de erfgoedsector kunt u sturen naar erfgoed@kunsten92.nl en worden doorgestuurd naar de FIM.  

 3. Eerste inventarisatie naar gevolgen coronacrisis voor de erfgoedsector
  Vorige week heeft het FIM-bestuur een vragenlijst rondgestuurd onder alle leden om een eerste inventarisatie te kunnen maken naar de gevolgen voor de erfgoedsector. De resultaten zijn gebruikt om de overheid te adviseren bij het nemen van specifieke maatregelen voor de sector die niet zijn op te vangen met de generieke steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen. De resultaten hiervan zijn inmiddels met de RCE en OCW gedeeld. In aanvulling op deze inventarisatie wordt binnen enkele dagen een enquête rondgestuurd om specifiek de financiële gevolgen in kaart te brengen (zie het bericht hieronder).

 4. Aankondiging enquête financiële gevolgen voor erfgoedsector 
  FIM en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 met ondersteuning van BOEi sturen binnen enkele dagen een online enquête uit naar de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de erfgoedsector. Het is van belang dat we voorkomen dat er grote schade ontstaat bij erfgoedorganisaties. De enquête geeft inzicht in de financiele gevolgen van de Coronacrisis. Waarschijnlijk stuurt de minister, wanneer de berekeningen van de schade gereed zijn, komende week een tweede brief met verdere uitwerking en sectorspecifieke maatregelen. Wij zullen de enquete rechtstreeks naar FIM-leden sturen zodra deze online beschikbaar komt. Daar wordt nu hard aan gewerkt! Kunsten’92 is door de minister aangewezen als het centrale informatiepunt voor de culturele, creatieve en erfgoedsector. 
  Vragen vanuit de erfgoedsector kunt u sturen naar erfgoed@kunsten92.nl en worden doorgestuurd naar de FIM en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

 5. Evaluatie SIM en werkconferentie
  Dit jaar staat de evaluatie van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) op de agenda. Het ministerie van OCW en de RCE hebben daarvoor een opzet gemaakt en deze is besproken met een delegatie van het FIM-bestuur. Samengevat komt de aanpak erop neer dat een onafhankelijk bureau onderzoek gaat doen naar de werking van de regeling. Het daaruit voortvloeiende rapport vormt dan de basis voor mogelijke aanpassingen van de SIM, die overigens dan ingaan in 2021. Voor de begeleiding van dit onderzoek wordt een klankbordgroep ingesteld, waarin twee bestuursleden van de FIM plaats nemen (Leo Endedijk en Isja Finaly).
  In deze fase van de evaluatie wil de FIM zoveel mogelijk input aanreiken voor het onderzoek. Daarvoor hadden wij een werkconferentie gepland, in de middag na de ALV. Nu de regering samenkomsten e.d. heeft verboden tot 1 juni moet deze uitgestelde werkconferentie ook afgeblazen worden, althans in fysieke zin. Als voorbereiding voor de conferentie hadden we alvast een vragenlijst opgesteld. Deze gaan we nu als enquête aan de FIM-leden sturen om hiermee zoveel mogelijk ervaringen en kritiekpunten rond de SIM op te halen. En we bekijken of we via videoconferenties toch de geplande deelsessies kunnen houden. Meer informatie hierover volgt nog. We gaan er vooralsnog vanuit dat de aanpak van de evaluatie met bijbehorende tijdsplanning gehandhaafd blijft.

 6. ALV 22 april – niet in fysieke vorm
  De overheid heeft alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden.
  De ALV op 22 april in Rotterdam zal daarom niet in fysieke zin doorgaan. Het bestuur onderzoekt nu de mogelijkheden om de algemene ledenvergadering op digitale wijze te houden. Wij zullen u hier op korte termijn over informeren.
   
 7. Toekenningen ‘Kanjerregeling 2019
  Vorige week zijn de toekenningen gepubliceerd uit de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 (de ‘kanjerregeling’).Het gaat om monumenten die een restauratieopgave hebben van ten minste € 2,5 miljoen.
  Het volledige budget van 60 miljoen is verdeeld over 27 projecten. Hieronder zitten ook projecten van FIM-leden, zoals de Centrale Markthal in Amsterdam (BOEi), Trompenburg (SMB) en Jachtslot de Mookerheide (Natuurmonumenten). Meer informatie over de toekenningen en een overzicht van de projecten die gehonoreerd zijn, vindt u op de website van de RCE: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2020/03/19/restauratiesubsidies-voor-grote-rijksmonumenten-toegekend   

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!