Eerste resultaten van enquête coronacrisis

Aan het begin van de zomer zette de FIM een tweede enquête uit over de impact van de coronacrisis voor de monumentensector. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend. Hier volgt alvast een eerste blik op de resultaten, later zal de FIM met een uitgebreide analyse en beleidsreactie naar buiten komen.

De enquête is ingevuld door 54 organisaties; 36 hiervan hebben rechtstreeks de FIM enquête ingevuld en 18 organisaties hebben hun antwoorden aangeleverd via de SKBL, die de informatie heeft verzameld en gebundeld aan de FIM heeft aangeleverd.

Uit de enquête kwam naar voren dat de coronacrisis een minimale impact heeft gehad op het aantal medewerkers en/of vrijwilligers in de monumentensector. Er heeft geen vervanging van betaalde krachten door vrijwilligers plaatsgevonden. Bij 75% van de respondenten zijn er geen of weinig wijzigingen in de organisatie doorgevoerd (afgezien van thuiswerken en dergelijke).

Ruim driekwart van de respondenten verwacht dat in de loop van 2021 of in 2022 de bedrijfsvoering weer op het pre-corona peil is. De overige respondenten zijn zwaarder getroffen en vergt herstel een langere periode, dan wel verwacht een kwart met blijvend negatieve gevolgen geconfronteerd te worden.

De helft van de respondenten heeft gebruik gemaakt van steunmaatregelen (inclusief de OML – Opengestelde Monumenten Lening). Deze steun is nog nodig voor zo’n 30% van de organisaties, waarbij een gemiddeld benodigd subsidiebedrag van € 100.000 wordt genoemd.

Tot slot ziet tweederde van de respondenten de toekomst met optimisme tegemoet. Daarmee is éénderde van de respondenten nog bezorgd of erg bezorgd. De enquête geeft genoeg aanleiding om de na-ijleffecten van de Coronacrisis als belangrijk punt van belangenbehartiging onder de aandacht te brengen bij het ministerie en de kabinetsformatie. 

De enquête staat op de agenda van de bestuursvergadering op woensdag 1 september. Als u vanuit uw eigen organisatie nog input heeft voor de bespreking en beleidsreactie dan kunt u dit uiterlijk vrijdag 27 augustus doorgeven aan ambtelijk secretaris Jippe Kreuning via jippe@fimnederland.nl.

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!