Input Verkiezingsprogramma Politieke Partijen

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV ontbrak het woord erfgoed.
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) wil deze zeperd voorkomen bij een nieuw coalitieakkoord.

De FIM roept dan ook alle politieke partijen op om de waarden en kracht van ons cultureel erfgoed een plek van betekenis te geven in het eigen verkiezingsprogramma, zodat het belang ervan uiteindelijk ook landt in een nieuw coalitieakkoord. En wel om deze redenen:

Nederland is in verbouwing en staat voor enorme ruimtelijke transities. Erfgoed vormt het uitgangspunt om goed onderbouwde keuzes te maken en kwaliteit te borgen; het is een cruciale basiswaarde om beslissingen te nemen over de verdeling van de kostbare ruimte in ons land.

De zorg voor ons erfgoed is een basistaak. De overheid heeft hierin een spilfunctie. Tegelijk speelt erfgoed een rol van betekenis in alle ruimtelijke opgaven:

  • erfgoed is de fysieke en culturele drager van de ruimtelijke inrichting van Nederland;
  • erfgoed staat voor de identiteit van onze steden, dorpen en landschappen;
  • erfgoed is essentieel voor de leefbaarheid, het houdt ons land mooi en herkenbaar;
  • erfgoed geeft handvatten om de verstoorde balans met de natuurlijke systemen te herstellen.

 

Nu nog ter inspiratie voor de Provinciale Statenverkiezingen, binnenkort de ‘Rijkseditie’!
BENUT DE KANSEN DIE ERFGOED BIEDT: ZIE WWW.ERFGOEDPAMFLET.NL

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!