FIM-Flits 18 juni 2021

Inhoud fim-flits

 1. Belangenbehartiging-nieuws

  Kabinetsformatie

  De belangenbehartiging vanuit de FIM stond de afgelopen maanden in het teken van de Kabinetsformatie en de kennismakingsgesprekken met de nieuwe cultuur-Tweede Kamerleden en de beleidsmedewerkers van de fracties. Niet alle fracties konden ingaan op ons verzoek, van sommige fracties hebben wij nog geen reactie gekregen. 
  Met een aantal fracties heeft dat geleid tot een kennismakingsgesprek met de beleidsmedewerker en/of het Tweede Kamerlid:

  VVD (Tweede Kamerlid Pim van Strien)
  Inhoudelijke punten: niet geheel verrassend heeft de VVD interesse in de ondernemende kant van de creatieve industrie en cultuursector. De partij wil de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen stimuleren, ook als middel om de sector uit de coronacrisis te investeren. Vanuit FIM gewezen op de lange na-ijleffecten van de Coronacrisis die monumentenorganisaties vrezen. Dit rechtvaardigt het opnemen van specifieke regelingen voor de monumentensector in eventuele herstelpakketten. VVD ziet belang van investeren in de verduurzaming van monumenten om daarmee de exploitatie en herbestemming van monumenten te versterken.

  ChristenUnie (beleidsmedewerker Herman Smits)
  Inhoudelijke punten: uitwisseling van gemeenschappelijke onderwerpen en belangen, zoals: leegstand en herbestemming van kerken, bescherming van groen erfgoed en het cultuurlandschap. Belang van vrijwilligers voor de maatschappij en aandacht voor vakspecialistische opleidingen (ambachten).

  PvdA (beleidsmedewerker Bianca Palm)
  inhoudelijke punten: het onderwerp erfgoed/monumenten heeft de laatste jaren weinig aandacht gekregen in de fractie. Daarom goed om (opnieuw) kennis te maken en signalen van de sector over te brengen. Partij hecht waarde aan de reactie van de FIM en de input op de evaluatie van de SIM.
  Ook de betaalbaarheid van verduurzaming van monumenten kan op aandacht van de partij rekenen. Hoe blijft dit betaalbaar voor eigenaren en maatschappelijke organisaties?

  VOLT (beleidsmedewerker Josine Blok)
  inhoudelijke punten: cultuur vindt men erg belangrijk, maar er is weinig kennis over dit onderwerp binnen de fractie. Daarom is men blij met dit kennismakingsgesprek. Men ziet FIM als adviseur en gesprekspartner voor de monumentensector. Voor VOLT is de lange termijn in de politiek erg belangrijk. Daarom deelt VOLT het belang van het lange termijnperspectief van de sector en een solide basis voor de instandhouding. Ook de zorgen voor de na-ijleffecten van de coronacrisis voor monumentenorganisaties begrijpt men goed en zijn een punt van aandacht; erfgoed hoort ook thuis in een mogelijk herstelpakket voor de cultuursector.

  Op de agenda staat:
  Kennismakingsgesprek met D66 (Jorien Wuite) op 21 juni en CDA (Lucille Werner) is in de maak. Gedacht wordt aan een werkbezoek.

  Bij deze een oproep aan alle leden om punten aan te dragen voor gesprekken met Tweede Kamerleden, ook als deze niet staan gepland. Actuele debatten of commissievergaderingen kunnen altijd een reden zijn om fracties te benaderen met vragen.

  Daarnaast lopen de bilaterale overleggen met OCW, NRF en IPO gewoon door:

  Met IPO wordt goed opgetrokken om aandacht te vragen voor versterking van de SIM en de problematiek van de restauratieopgave van grote monumenten.
  In een brainstormsessie willen IPO en FIM nadenken over nieuwe instrumenten om het systeem van financiële regelingen te verbeteren. Er vallen nog steeds categorieën monumenten buiten de boot en het onderhoud/restauratie van ‘kanjermonumenten’ blijft een structureel probleem. Ook is de aansluiting tussen de SIM en provinciale restauratie-subsidies niet altijd even optimaal.

  Met OCW is onlangs doorgepraat over de evaluatie van de SIM, de voortzetting van het coronasteunpakket (o.a. OML) en aard van mogelijke herstelpakketten (na-ijleffecten op de langere termijn).  De 2e enquête die de FIM vorige week heeft uitgestuurd, is belangrijk voor een beter inzicht in de mogelijke vervolgschade van de coronacrisis waarmee de sector de aankomende 1-2 jaar kan worden geconfronteerd. De uitkomsten zullen worden gebruikt in de discussie over de herstelpakketten en de vorm waarin de steun van overheid het beste kan worden vormgegeven.

  Het reguliere halfjaarlijkse overleg met NRF staat voor woensdag 23 juni gepland.
  Agendapunten zijn: stavaza OML, evaluatie SIM, FIM-acties belangenbehartiging (toelichting punten handvest en gesprekken met politiek) en de oprichting van een werkgroep erfgoedinclusieve woningopgave: eerst aandacht voor de bestaande bouw, voordat men in het groen gaat bouwen.

  In aanvulling op het eigen FIM-manifest en de ‘bovenlegger’ van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, heeft de FIM samen met Federatie Het Behouden Huis en de restauratiebranche (ERM/Vakgroep Restauratie/VaWR/GA platform) afgelopen maand een overkoepelend handvest ‘ aan informateur Mariëtte Hamer aangeboden. Doel van dit handvest is om erfgoed en monumenten te verbinden aan de belangrijke transitieopgaven waar Nederland voor staat, zoals de woningopgave, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzamere landbouw. In de vorige FIM-flits is hierover bericht. Het handvest is hier te downloaden.

 2. Tweede enquete coronacrisis
  Vorig jaar hebben we vanuit de FIM een online enquête gehouden over de effecten van de coronacrisis op het erfgoed- en monumentenveld. Inmiddels is er veel veranderd en willen we graag een vervolg geven aan dit eerdere onderzoek. Graag willen we de financiële gevolgen en de na-ijleffecten van de coronacrisis voor de erfgoedsector in de periode 2021-2023 in beeld brengen. Daarmee willen we peilen in welke mate en voor welke duur de verschillende soorten erfgoedorganisaties financieel geraakt worden. Om hier inzicht in te krijgen hebben we een tweede online enquête opgesteld die we zo breed mogelijk in het veld willen uitzetten. 

  De FIM verzamelt deze informatie en brengt deze geanonimiseerd onder de aandacht van het Ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds, ten behoeve van de algemene belangenbehartiging van de erfgoedsector. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.

  Al eerder deden we dit verzoek, maar als u de enquete nog niet heeft ingevuld willen we u nogmaals met klem verzoeken deze in te vullen en breed te delen in uw netwerk. Dat kan tot 25 juni 2021. De enquête vraagt 10 minuten van uw tijd. Als u inhoudelijke of technische vragen heeft kunt u zich per e-mail tot ons richten via info@fimnederland.nl.

  Klik op deze link om de enquête in te vullen:

  https://kunsten92.typeform.com/to/xwRkRj9N

  Alvast heel hartelijk bedankt, door uw informatie met ons te delen helpt u de belangenbehartiging enorm!

 3. Lancering ‘Regio is Groei’
  Deze week is het programma ‘Regio is groei’ gelanceerd. Deze pilot is gestart door drie leden van OPEN: Erfgoed Brabant, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Erfgoed Gelderland. Zij hebben gezamenlijk de website Ergoedvrijwilliger.nl ontwikkeld. Ook andere provinciale erfgoedhuizen haken in de loop van 2021 aan. Hierdoor ontstaat een landelijk dekkend overzicht van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de provincies. Daarnaast is de website een vraagbaak met relevante informatie en tips & tricks over van alles en nog wat.  

  In de provincies zijn dagelijks duizenden mensen op vrijwillige basis bezig om het erfgoed te behouden en door te geven. Regio is groei en de website erfgoedvrijwilliger.nl zijn gestart om al deze mensen te ondersteunen én nieuwe erfgoedvrijwilligers te vinden.
  Heb je als erfgoedorganisatie een vacature, plaats je vacature op erfgoedvrijwilliger.nl.

 4. Herinnering: webinar Erfgoed Deal

  Aanmelden is nog mogelijk voor de webinar voor FIM-leden over de Erfgoed Deal! Dit al eerder aangekondigde webinar is verplaatst naar VRIJDAG 2 JULI 09.30 – 11.00 uur. Op het programma staan presentaties van Erfgoed Deal programmaleider Marjorie Verhoek, netwerker Jephta Dullaart en FIM-voorzitter Martine van Lier.Op dit moment is een aantal FIM-organisaties direct of indirect betrokken bij Erfgoed Deals, maar de ambitie is om de betrokkenheid van deze groep erfgoedorganisaties te verhogen. Doel van dit webinar is om de FIM-achterban te informeren over het aanvraagproces en waar kansen liggen voor initiatiefnemers. Dit webinar willen we ook aangrijpen om te inventariseren of er bepaalde hobbels in het proces zijn waarom FIM-organisaties in beperkte mate meedoen aan Erfgoed Deals en zo ja, hoe het programmabureau kan helpen deze weg te nemen.

  Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@fimnederland.nl

INFORMEER HET BESTUUR

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!

AANDRAGEN AGENDAPUNTEN

Informeer het bestuur over kwesties in de monumentenzorg.
Stuur uw input naar:

INFO@FIMNEDERLAND.NL

Bedankt voor uw bijdrage!